ค่านิยมองค์กร : โปร่งใส ฉับไว เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ

ภารกิจและบทบาทหน้าที่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเข้ารับบริการด้านสุขภาพในจังหวัด เป้าหมาย คือ ให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์ โดยแบ่งบทบาทการทำงานออกเป็น 6 ด้านดังนี้

 • การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-marketing)
 • การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด (Post-marketing)
 • การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านสุขภาพ
 • การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ (Law enforcement)
 • งานพัฒนาและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในจังหวัด
 • การพัฒนางานวิจัยและโครงการพิเศษ

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเข้ารับบริการด้านสุขภาพในจังหวัด เป้าหมาย คือ ให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์ โดยแบ่งบทบาทการทำงานออกเป็น 5 ด้านดังนี้

 • พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด
 • พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม